24-0410-315-06

درپوش محافظتی برای هود صاف و کج دستگاه صنعتی 06-315-0410-24

24-0410-310-06

درپوش محافظ کانکتور 06-310-0410-24

24-0410-305-06

درپوش محافظتی برای هود صاف و کج دستگاه صنعتی 06-305-0410-24

24-0410-300-06

درپوش محافظتی برای هود صاف و کج 06-300-0410-24

24-0410-55-1000

هود کج قلاب دار پلاستیکی 1000-55-0410-24

24-0410-40-1000

هود مادگی قلاب دار پلاستیکی 1000-40-0410-24

24-0410-30-10M25

هود مادگی پلاستیکی 24-0410-30-10M25

24-0410-20-10M25

هود نری پلاستیکی زاویه دار 24-0410-20-10M25

24-0410-01-10M25

هود نری پلاستیکی 24-0410-01-10M25

high voltage Polyamide 6 Flat socket 31103061600

سوکت مادگی تخت 4 سوراخ آمپر بالا 31103061600

high voltage Polyamide 6 Flat plug 31103010300

پلاگ نری تخت 4 شاخه آمپر بالا 31103010300

high voltage Polyamide 6 Flat socket 31093061600

سوکت مادگی تخت 4 سوراخ آمپر بالا 31093061600

high voltage Polyamide 6 Flat plug 31093010300

پلاگ نری تخت 4 شاخه آمپر بالا 31093010300

high voltage socket 31033091600

سوکت مادگی آمپر بالا 31033091600

high voltage wall socket 31033070300

سوکت مادگی دیواری آمپر بالا 31033070300