جعبه ترموپلاستیک با ورودی کابل الاستیک درب مات چفت فشاری 0600-275-3310

Enclosure with Elastic Cable Entries 3310-275-0600

3310-275-0600

75x75x45 Enclosure with Elastic Cable Entries (fixing unit)
IP 55
Press lid
IP 55 Protection level
Cable entry via 10 elastic membranes
650 °C glow wire test for standart type enclosures
Cable entry via elastic membranes