پایه فاز برگردان مفصل چرخشی با درپوش محافظ 31053531600

Phase Converter Wall Plug (with protection cover) 31053531600

3105-353-1600

5x16A

Phase Converter Wall Plug (with protection cover) IP67