فیش سیار اتصال سریع 30203010900

Quick Connect Plug 30203010900

3020-301-0900

3x16A - Plug (Quick Connect) (IP 44