فیش سیار اتصال سریع 30243010900

Quick Connect Plug 30243010900

3024-301-0900

3x32A - Plug (Quick Connect) (IP 44)