فیش سیار اتصال سریع 30223011600

Quick Connect Plug 30223011600

3022-301-1600

4x16A - Plug (Quick Connect) (IP 44