فیش سیار اتصال سریع 30263011600

Quick Connect Plug 30263011600

3026-301-1600

4x32A - Plug (Quick Connect) (IP 44