فیش سیار اتصال سریع 30053011600

Quick Connect Plug 30053011600

3005-301-1600

5x16A - Plug (Quick Connect) (IP 44