فیش سیار اتصال سریع 30073011600

Quick Connect Plug 30073011600

3007-301-1600

5x32A - Plug (Quick Connect) (IP 44