فیش سیار اتصال سریع 30213010900

Quick Connect Plug 30213010900

3021-301-0900

3x16A - Plug (Quick Connect) (IP 67