فیش سیار اتصال سریع 30253010900

Quick Connect Plug 30253010900

3025-301-0900

3x32A - Plug (Quick Connect) (IP 67