فیش سیار اتصال سریع 30233011600

Quick Connect Plug 30233011600

3023-301-1600

4x16A - Plug (Quick Connect) (IP 67