فیش سیار اتصال سریع 30273011600

Quick Connect Plug 30273011600

3027-301-1600

4x32A - Plug (Quick Connect) (IP 67