فیش سیار اتصال سریع 30063011600

Quick Connect Plug 30063011600

3006-301-1600

5x16A - Plug (Quick Connect) (IP 67