فیش سیار اتصال سریع 30083011600

Quick Connect Plug 30083011600

3008-301-1600

5x32A - Plug (Quick Connect) (IP 67