سوکت استاندارد 31013120610

standard socket 31013120610

3101-312-0610