سوکت فرمان مادگی دیواری قلاب دار 2410167006xxx

surface mount housing for female insert 2410167006xxx

24-1016-70-06xxx