سوکت فرمان مادگی قلاب دار 2424164006000

female insert 2424164006000

24-2416-40-06000

24-2416-40-06000 - 24x16A / Machine Body