سوکت فرمان مادگی قلاب دار 2424164206000

female insert 2424164206000

24-2416-42-06000

24-2416-42-06000 - 24x16A / Machine Body - Single Latch