درپوش حفاظتی سوکت فرمان معمولی و کج 24041030006

plug and angled plug protection cover 24041030006

24-0410-300-06

24-0410-300-06 - 4x10A - 5x10A / Plug / Angled Plug Protection Cover