کلید تبدیل واوین 0601-003-3201

Weatherproof vavien switch 3201-003-0601

3201-003-0601

IP 54
Controls a single lamp or group of lamps from two
separate locationsکلید بارانی صلیبی واوین ضد آب با درجه حفاظتی 54

کلید صلیبی کلیدی است که برای روشن و خاموش کردن یک یا چند لامپ (یا هر وسیله برقی دیگری) از دو مکان مختلف مورد استفاده قرار می گیرد