کلید تک پل دو قطبی 0601-005-3201

Weatherproof bipolar switch 3201-005-0601

3201-005-0601

IP 54
Controls two separate lamps or group of lamps from two
separate locations at the same timeکلید بارانی تک پل دو قطبی ضد آب با درجه حفاظتی 54

بعضی مواقع لازم است 2 سیم از یک مدار همزمان قطع و وصل شوند. مثال این مورد ، مدارهای جریان مستقیم هستند که غالبا در آنها هیچ یک از سیم ها ارت نمیشود و قوانین قطع و وصل همزمان ، در هر 2 سیم را ضروری میدانند.
در بعضی موارد ویژه هم به دلایلی سیم خنثی سیستم برق متناوب، به زمین اتصال پیدا نمیکند که در این حالت هم سیم خنثی،
سیمی برق دار است و قطع و وصل آن همزمان با سیم فاز ضروری می باشد.