کلید تبدیل واوین 0601-006-3201

Weatherproof vavien cross switch 3201-006-0601

3201-006-0601

IP 54
Controls a single lamp or group of lamps from more than
two locationsکلید بارانی تبدیل واوین ضد آب با درجه حفاظتی 54

کلید تبدیل کلیدی است که برای روشن و خاموش کردن یک یا چند لامپ (یا هر وسیله برقی دیگری) از دو مکان مختلف مورد استفاده قرار می گیرد