کلید دو جهته ونیزی 0601-007-3201

Weatherproof venetian blind switch 3201-007-0601

3201-007-0601

IP 54
Controls movement of venetian blind up and downکلید بارانی دو جهته ونیزی ضدآب با درجه حفاظتی 54