کلید زنگ فشاری چراغ دار 0601-012-3201

Weatherproof push button with bell sign and light 3201-012-0601

3201-012-0601کلید بارانی زنگ فشاری چراغ دار با درجه حفاظتی 54