کلید فشاری راه پله 0601-013-3201

Weatherproof push button with stairway sign and light 3201-013-0601

3201-013-0601کلید بارانی فشاری راه پله ضدآب با درجه حفاظتی 54