پریز کابل آنتن درپوش دار 0600-066-3201

Weatherproof tv socket with finite 3201-066-0600

3201-066-0600پریز بارانی فیش آنتن درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54