کلید یک پل با پریز ارت 0601-101-3201

Horizontal one way switch+schuko socket with cover 3201-101-0601

3201-101-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید تک پل با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54