کلید دو پل با پریز ارت 0601-102-3201

Horizontal two way switch+schuko socket with cover 3201-102-0601

3201-102-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید دو پل با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54