کلید تبدیل واوین با پریز ارت 0601-103-3201

Horizontal vavien+schuko socket with cover 3201-103-0601

3201-103-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید تبدیل واوین با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54