کلید دو پل با پریز درپوش دار نصب عمودی درجه حفاظتی54 32013020601

Two Way Switch + Schuko Socket with Cover (Vertical) 32013020601

3201-302-0601

 Two Way Switch + Schuko Socket with Cover (Vertical)