پریز دوتایی درپوش دار نصب عمودی درجه حفاظتی54 32013250601

Schuko Socket with Cover + Schuko Socket with Cover (Vertical) 32013250601

3201-325-0601

Schuko Socket with Cover + Schuko Socket with Cover (Vertical)