فیش فاز برگردان سیار اتصال پیچی 1600-350-3105

Phase Inverter Plug 3105-350-1600

3105-350-1600

5x16A

IP44

Screw Connection