فیش فاز برگردان سیار اتصال پیچی 1600-350-3107

Phase Inverter Plug 3107-350-1600

3107-350-1600

5x32A

IP44

Screw Connection