جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 907

Special Aluminium Combination Boxes 907

Special907

315x410x160
Hinged Aluminum Junction Box
12-fuse module
6 Fuse Module
5x32A Machine Socket (3 pieces front)جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی