جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 912

Special Aluminium Combination Boxes 912

Special912

130x130x90
Aluminum Junction Box
4x63A machine outlet oblique (1 front)جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی