جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 915

Special Aluminium Combination Boxes 915

Special915

230x330x140
Hinged Aluminum Junction Box
4x63A machine socket straight (2 pcs front)
2x16A / 24V machine socket (2 side)
1x16A panel socket (2 side)
12 deep fuse modulesجعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی