جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 916

Special Aluminium Combination Boxes 916

Special916

190x250x90
Hinged Aluminum Junction Box 
4x63A machine socket (IP44) (1 piece front)
4 'Deep Fuse Module (IP67) (1 piece)جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی