جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 917

Special Aluminium Combination Boxes 917

Special917

230x280x110
Hinged Aluminum Junction Box
5x63A GT Connectors Straight Machine Socket (IP67) (2 front)
1x16A Panel Socket (2 front)جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی