جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 918

Special Aluminium Combination Boxes 918

Special918

230x280x100
Aluminum Junction Box
Rubber 3x32A machine socket (2 pieces front)
1x16A panel socket (2 side)
8 deep fuse moduleجعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی