جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 919

Special Aluminium Combination Boxes 919

Special919

233x410x110
Hinged Aluminum Junction Box
5x63A machine socket (IP 67) (2 front)
1x16A panel socket (2 front)جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی