جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی 920

Special Aluminium Combination Boxes 920

Special920

230x280x110
Hinged Aluminum Junction Box
8 deep fuse module
5x32A Machine Socket (IP67) (2 pieces in front)
Panel Socket (2 side)جعبه تقسیم آلومینیومی ویژه ترکیبی