کلید زنگ فشاری چراغ دار 0601-015-3201

Weatherproof push button with bell sign and light 3201-015-0601

3201-015-0601کلید بارانی زنگ فشاری چراغ دار ضدآب با درجه حفاظتی 54