کلید تک پل فشاری با پریز ارت 0601-104-3201

Horizontal push button+schuko socket with cover 3201-104-0601

3201-104-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید تک پل فشاری با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54