کلید تک پل چراغ دار با پریز ارت 0601-108-3201

Horizontal one way switch with light+schuko socket with cover 3201-108-0601

3201-108-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید تک پل چراغ دار با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54