کلید تبدیل واوین چراغ دار با پریز ارت 0601-109-3201

Horizontal vavien with light+schuko socket with cover 3201-109-0601

3201-109-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید تبدیل واوین چراغ دار با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54