کلید تک پل فشاری چراغ دار با پریز ارت 0601-110-3201

Horizontal push button with light+schuko socket with cover 3201-110-0601

3201-110-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید تک پل فشاری چراغ دار با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54