کلید دو پل چراغ دار با پریز ارت 0601-121-3201

Horizontal two way switch with light+schuko socket with cover 3201-121-0601

3201-121-0601کلید و پریز بارانی دوبل ترکیبی نصب افقی

کلید دو پل چراغ دار با پریز ارت درپوش دار ضدآب با درجه حفاظتی 54